Top

Odměňování notáře

Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu. Odměna notáře je pevně stanovena. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. V případě řízení o pozůstalosti o výši odměny notáře rozhoduje soud.

Zvýšení odměny notáře

Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100 %. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také za složitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit. Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou. Notáři nenáleží odměna za práci, která má neodstranitelné vady.

Notář je plátcem DPH v sazbě 21 %. Tato daň je připočítávána k vypočtené odměně notáře a jeho hotovým výdajům.

Proč jsou stanoveny pevné ceny za práci notáře?

Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.